Regulamin

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r. ze zm.) przez L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230), przy ulicy Daniszewskiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000063684, kapitał zakładowy: 1.886.500,00 zł., NIP 524-030-33-75 („Usługodawca”).

 

2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną („Usługi”), zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usług („Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik”).

 

Organizatorem i koordynatorem świadczonych Usług jest Chromatique Produkcja Filmowa Julian Pęksa ul. Zakręt 18/1, 60-351 Poznań.

 

3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej www.prawdaomlodymwygladzie.pl. („Podstrona”).

 

4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Podstronie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem.

 

5. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu.

 

6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 

7. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Podstronie stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z udostępnionych informacji, danych i materiałów w żadnym innym celu, niż tylko zapoznanie się z ich treścią.

 

Rodzaje Usług

 

8. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

 

8.1. udostępnianie informacji o produktach prezentowanych przez Usługodawcę na Podstronie;

 

8.2. przesyłanie informacji handlowej, w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług, w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej („Newsletter”);

 

8.3. prowadzenie w ramach Podstrony akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych szczegółowo określonych w odrębnych regulaminach.

 

8.4. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu na Podstronie konta Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik, po dołączeniu do Klubu L’Oréal Paris, może brać udział w testowaniu produktów („kampania”).

 

a. Udział Użytkownika w kampaniach jest bezpłatny i Użytkownik nie ponosi z tytułu udziału żadnych kosztów oraz nie otrzymuje wynagrodzenia.

 

b. Celem przeprowadzanych przez Usługodawcę kampanii jest uzyskanie opinii o produktach lub usługach Usługodawcy.

 

c. Czas trwania poszczególnych kampanii określi odrębnie Usługodawca.

 

d. Chęć udziału w kampanii Użytkownik zgłasza Usługodawcy za pośrednictwem swojego profilu, poprzez udostępniony formularz zgłoszeniowy. Usługodawca może wysyłać do Użytkownika indywidualne zaproszenia do udziału w określonych kampaniach, o ile ten wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

 

e. O udziale Użytkownika w kampanii i dołączeniu do Klubu L’Oréal Paris decyduje, według własnego uznania i oceny danego zgłoszenia, Usługodawca po przeprowadzeniu rekrutacji wśród Użytkowników, którzy zgłosili chęć udziału w kampanii. Przed zakwalifikowaniem Użytkownika do kampanii Usługodawca może poprosić Użytkownika o wypełnienie dodatkowych ankiet, w celu dokonania oceny zgłoszenia i zakwalifikowania danego Użytkownika do danej kampanii Klubu L’Oréal Paris.

 

f. Przyznanie przez Usługodawcę uczestnictwa w Klubie L’Oréal Paris jest jednorazowe i dotyczy tylko i wyłącznie kampanii, co do której Użytkownik zgłosił chęć udziału za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

g. W czasie kampanii Usługodawca może udostępniać Użytkownikom zakwalifikowanym do udziału w kampanii określone produkty lub próbki tych produktów oraz informacje o nich. O rodzaju produktów lub usług udostępnionych Użytkownikowi zakwalifikowanemu do kampanii w trakcie trwania kampanii oraz ich liczbie decyduje Usługodawca, zgodnie z ogłoszeniem w danej kampanii. Produkty lub próbki będą przesyłane na adres podany w trakcie rejestracji na Podstronie. Produkty lub próbki będą przekazywane nieodpłatnie z przeznaczeniem do własnego użytku i nie mogą być przedmiotem dalszego obrotu.

 

h. Biorąc udział w kampanii każdy Użytkownik powinien:

- zapoznać się z informacją o udostępnionym przez Usługodawcę produkcie;

- przetestować produkt udostępniony przez Usługodawcę;

- dzielić się spostrzeżeniami na temat testowanego produktu ze swoimi znajomymi np. poprzez serwisy społecznościowe (Facebook, Instagram, Youtube itp), fora internetowe, blogi;

- wypełniać ankiety i raporty związane z kampanią otrzymywane od Usługodawcy;

- realizować zadania związane z kampanią, o których zostanie poinformowany przed przystąpieniem do kampanii.

 

i. zablokowanie konta Użytkownika na podstawie pkt 15 niniejszego regulaminu jest równoznaczne z wyłączeniem z kampanii.

 

Zawarcie i rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług

 

9. Użytkownik może korzystać z Usług, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu, dostępnych poprzez Podstronę, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych określonych w pkt. 10 Regulaminu.

 

10. W celu korzystania z Usługi Użytkownik winien posiadać komputer wraz z dostępem do sieci Internet, właściwe oprogramowanie, w tym właściwą przeglądarkę. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług w zakresie oprogramowania obejmują: posiadanie przeglądarki internetowej (Internet Explorer 9+, Firefox 31+, Chrome 39+, Opera 30+, przeglądarki mobilne Safari dla iPhone 4+) i Chrome Browser (dla Android, 4.2+) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi JavaScript oraz Cookies.

 

11. W celu skorzystania z Usługi, o której mowa w pkt. 8.2 i 8.4 Regulaminu, konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie „Oświadczam, iż zapoznałem się Regulaminem Serwisu www.prawdaomlodymwygladzie.pl i go akceptuję." oraz wprowadzenie do formularza danych Użytkownika niezbędnych do świadczenia danej Usługi. W celu aktywowania Usługi, o której mowa w pkt 8.4 Regulaminu należy aktywować link zawarty w wiadomości wysyłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Aktywowanie Usługi Newslettera następuje zgodnie z pkt. 26 Regulaminu.

 

12. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą wykonania czynności, o której mowa w pkt. 11 Regulaminu.

 

13. Usługa jest bezpłatna i dostępna dla każdego Użytkownika, po aktywacji, zgodnie z pkt. 11 Regulaminu.

 

14. Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyn, zrezygnować z Usługi, z której korzystanie wymaga od niego udostępnienia swoich danych (w tym danych osobowych), poprzez aktywację adresu internetowego służącego do wyrejestrowania się z tej Usługi. Rezygnacja z usługi Newslettera następuje zgodnie z pkt. 29-32 Regulaminu.

 

15. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną i zablokowania konta poprzez podjęcie działań uniemożliwiających aktywne z niego korzystanie, w sytuacji, gdy:

 

a. Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu,

 

b. Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że działanie Użytkownika jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy, narusza prawa osób trzecich,

 

c. treści zamieszczone przez Użytkownika są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa,

 

d. Usługi są wykorzystywane przez Użytkownika niezgodnie z ich przeznaczeniem.

 

16. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi świadczenia Usług, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

 

Prawa autorskie, licencja, wizerunek Użytkownika

 

17. Użytkownik zakwalifikowany do Klubu L’Oréal Paris zobowiązany jest zapewnić, że umieszczane przez niego treści na Podstronie nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a nadto, że Użytkownik jest w pełni uprawniony do zamieszczenia tych treści. Użytkownik zakwalifikowany do Klubu L’Oréal Paris, który zamierza zamieścić na Podstronie jakiekolwiek treści (np. teksty, komentarze, zdjęcia, filmy - w tym te zawierające wizerunek), zobowiązany jest zapewnić, że posiada prawa autorskie majątkowe do zamieszczanych treści lub licencję od podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie majątkowe, a nadto posiada prawo do rozpowszechniania wizerunku wykorzystywanego w zamieszczonych treściach.

 

18. Na mocy niniejszego Regulaminu umieszczenie na Podstronie przez Użytkownika zakwalifikowanego do Klubu L’Oréal Paris jakichkolwiek treści (np. teksty, komentarze, zdjęcia, filmy) oznacza wyrażenie zgody dla Usługodawcy na korzystanie z umieszczonej w serwisie treści w czasie trwania kampanii, jak i w okresie pięciu lat liczonych od dnia zakończenia kampanii, bez ograniczeń terytorialnych (licencja niewyłączna). Udzielenie licencji jest bezpłatne.

 

Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie dla Usługodawcy do korzystania ze zgłoszenia, treści zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie na wszystkich polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:

 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy

Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

 

2)w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

 

3)w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w ppkt 2) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet) oraz zezwalanie na to osobom trzecim, niezależnie od ich liczby oraz formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu.

 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania treści przesłanych przez Użytkowników dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia serwisu, na wszelkiego rodzaju nośnikach w szczególności na publikację treści przesłanych przez Użytkowników w ramach serwisu.

 

Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie przesłanych treści. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę treści w ww. zakresie, w tym również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej.

 

19. Użytkownik Podstrony zakwalifikowany do Klubu L’Oréal Paris na mocy odrębnej zgody zezwala na rozpowszechnianie swojego wizerunku i zestawiania go z treściami opublikowanymi przez Użytkownika na Podstronie. Zgoda jest bezpłatna i obejmuje pola eksploatacji wymienione w poprzednim punkcie 18.

 

Dane osobowe

 

20. Administratorem danych Użytkowników przetwarzanych na Podstronie jest L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230) przy ul. Daniszewskiej 4. Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Chromatique Produkcja Filmowa Julian Pęksa ul. Zakręt 18/1, 60-351 Poznań, w zakresie niezbędnym do realizacji Usług.

 

21. Administrator danych przetwarza na Podstronie dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 nr. 2135 t.j).

 

22. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu świadczenia Usług, w celach reklamacyjnych, a także po wyrażeniu zgody w celach marketingowych administratora danych. W celu świadczenia Usług dane podawane są dobrowolnie, choć ich podanie warunkuje możliwość korzystania z nich. Użytkownikom przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. 

 

 

23. Użytkownik może wyrazić zgody na: przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych administratora danych oraz na otrzymywanie poprzez udostępniony adres poczty elektronicznej informacji handlowych pochodzących od administratora danych.

 

24. Usługodawca może udostępnić dane Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Newsletter

 

25. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Newslettera stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.

 

26. W celu aktywacji usługi Newslettera należy:

 

a. złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na Podstronie swojego adresu poczty elektronicznej i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej,

 

b. zaakceptować Regulamin,

 

c. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej,

 

27. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą akceptacji Regulaminu.

 

28. Udostępniony adres poczty elektronicznej Użytkownika przetwarzany będzie przez Usługodawcę w celu otrzymywania przez Użytkownika Newslettera, natomiast po wyrażeniu odrębnych zgód, w celu otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy oraz w celach marketingowych.

 

29. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez jej dezaktywację, zgodnie z pkt. 30 Regulaminu.

 

30. W celu dezaktywacji usługi Newslettera należy kliknąć link zawarty w treści (stopka) Newslettera.

 

31. Usługodawca potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera.

 

32. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newslettera.

 

Postępowanie reklamacyjne

 

33. Reklamacje w sprawach dotyczących Usług należy składać pisemnie na adres: Chromatique Produkcja Filmowa Julian Pęksa, ul. Zakręt 18/1, 60-351 Poznań z dopiskiem „Reklamacja”.

 

34. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.

 

35. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania. O decyzji w przedmiocie reklamacji składający reklamację zostanie zawiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

 

Postanowienia końcowe

 

36. Wszelkie uwagi dotyczące Podstrony należy kierować na adres poczty elektronicznej: pomoc@prawdaomlodymwygladzie.pl

 

37. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.